ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงเรียนหัสดีศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 156 หมู่ที่ 10 ถนน ท่าบ่อ – ศรีเชียงใหม่ อำเภอศรีเชียงใหม่
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 4 มิถุนายน พ.ศ. 2
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..