ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน/ที่ตั้ง

   ประวัติที่ตั้ง / สภาพพื้นที่เขตบริการและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนานโยบาย

                โรงเรียนหัสดีศึกษา  ตั้งอยู่เลขที่  156  หมู่ที่ 10  ถนน  ท่าบ่อ ศรีเชียงใหม่  อำเภอศรีเชียงใหม่

จังหวัดหนองคาย  รหัสไปรษณีย์  43130  โทรศัพท์  042 406616  โทรสาร  042 - 406616

website  www.hasedee.com   e-mail  hassadeesuksa@hotmail.com

        จัดตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อวันที่  4  มิถุนายน  พ.ศ. 2545  ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2545

เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  นับรวมถึงปีการศึกษา 2555  เป็นเวลา  10  ปี

                ที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต  ดังนี้

ทิศเหนือ                จรดกับ

ทิศใต้                      จรดกับ

ทิศตะวันออก       จรดกับ

ทิศตะวันตก          จรดกับ

                ในพื้นที่เขตบริการประกอบด้วย  อำเภอสังคม  กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก  อำเภอศรีเชียงใหม่  และอำเภอท่าบ่อ

ภาพรวมชุมชนในพื้นที่บริการมีสภาพปัจจุบัน และความต้องการด้านต่างๆ  ดังนี้

                1.  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  รับจ้าง  รับราชการ และเกษตรกร

                2.  ผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

                3.  ความต้องการโดยรวมของผู้ปกครองต้องการให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพ  จัดประสบการณ์ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต  ฝึกทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน

                โรงเรียนหัสดีศึกษา  อยู่ในเขตบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลพานพร้าว 

มีเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 14.60 ตารางวา    ปัจจุบันโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดกลาง  เปิดทำการสอน  3  ระดับ

คือ  ระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมามีนักเรียนจำนวน  372    คน  และคาดการณ์ในปีการศึกษาข้างหน้าจะมีนักเรียน 400  คน 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140.5 KB