วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2556  โรงเรียนหัสดีศึกษาจะเป็นโรงเรียนที่ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้  มีความกตัญญู ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีจิตสาธารณะ  และจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐานปรัชญา

คุณธรรมนำความรู้  กตัญญูผู้มีพระคุณ  เพิ่มพูนปัญญา  พัฒนาสังคม