พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1.  จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาให้เด็กกลุ่มอายุย่างเข้าปีที่ 4 6  ในเขตบริการให้ได้รับ
     การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดในเขตบริการของโรงเรียนให้ได้เข้าเรียน จนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก และได้รับการ                    ศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกค
3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
4.  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
         5.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
         6.  พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยต้นสังกัด
         7.  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติ
         8.  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและพอเพียงกับความต้องการของนักเรี
         9.  จัดหาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และภายนอกโรงเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา

เป้าหมาย 
    1.  เพิ่มอัตราการเข้าเรียนทุกระดับ  ทั้งเด็กทั่วไป  เด็กพิเศษ  ผู้พิการ  และลดอัตราการออกกลางคัน ของเด็กนักเรียน
2.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
4.  ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ
5.  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา  และหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
6.  พัฒนาสถานศึกษาได้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยต้นสังกัด
7.  จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษา
8.  มีสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัยครอบคลุมทุกสาระการเรียนรู้
9.  มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่พอเพียงกับความต้องการของผู้เรียน และมีทะเบียนแหล่งเรียนรู้                      ภายนอกที่มีข้อมูลที่เอื้อต่อการเรียนการสอน