ปฐมวัย

นางสาววราภรณ์ ฆาระกูล
หัวหน้าปฐมวัย/ครูประจำชั้นอนุบาล 3

นางกรรณิการ์ หลียะวงค์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางสาวพิสมัย แพงจันทร์โท
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางสุข งามวิไล
ครูพี่เลี้ยง