กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนิรมล ธาตุไพรบูลย์
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

นางสาวกีรติกรณ์ สิมไพบูลย์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางเมธิณี เทพธิดา
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1