กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอธิชา ใจวารี
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นายบุญมี บุตรโยธี