บุคลากรทางการศึกษา

นางบุญตรี หัสดี

นายโอฬาร ดีขยัน

นายสุธรรม มงคล

นายอภิสิทธิ์ ตุลาพันธ์

นายอุทัยทอง พรมคำภา

นายปราณี วันทอง