กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชาญชัย ระดาบุตร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวกีรติกรณ์ สิมไพบูลย์