กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวเพ็ชรรัตน์ เอ้กันหา
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

นายปกรณ์ ศิริจันทร์

อนุสรา ลันธิสอน