กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวเพ็ชรรัตน์ เอ้กันหา
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ